About

About

OPC và Niềm tin Cải cách

Về Giáo Hội Trưởn g Lão – Orthodox Presbyterian Church (OPC)? Để có một chi tiết rõ về Giáo HộiTrưởng Lão, hãy xem “Hội Thánh Trưởng Lão là gì?” trong: http://www.opc.org/whatis.html. Giáo Hội Trưởng Lão được thành lập với mục đích hướng đến công việc truyền giáo, cả trong và ngoài nước. Phần lớn là kết quả của những nỗ lực xây dựng nhà thờ, Giáo Hội đã phát triển lên khoảng 325 nhà thờ và cơ sở truyền giáo…

Những điều Chúng Tôi Tin

Những Điều Chúng Tôi Tin Hệ thống giáo lý của chúng tôi là đức tin Cải Cách, còn được gọi là giáo lý của Calvin (vì Calvin là người quan trọng nhất trong thời kỳ Cải cách). Nó tập hợp các giáo lý quan trọng nhất được dạy trong Kinh thánh. Những giáo lý về Chủ Quyền Ân Điển này được nêu ra trong bản Tuyên Xưng Đức Tin Westminster và trong sách Giáo Lý Dài và Giáo Lý Ngắn…