Những điều Chúng Tôi Tin

Những điều Chúng Tôi Tin

Những Điều Chúng Tôi Tin

Hệ thống giáo lý của chúng tôi là đức tin Cải Cách, còn được gọi là giáo lý của Calvin (vì Calvin là người quan trọng nhất trong thời kỳ Cải cách). Nó tập hợp các giáo lý quan trọng nhất được dạy trong Kinh thánh. Những giáo lý về Chủ Quyền Ân Điển này được nêu ra trong bản Tuyên Xưng Đức Tin Westminster và trong sách Giáo Lý DàiGiáo Lý Ngắn (có kèm theo dẫn chứng Kinh thánh). Hệ thống giáo lý của chúng tôi được tóm tắt trong các đoạn sau.

  • Kinh Thánh, được Đức Chúa Trời soi dẫn, hoàn toàn đáng tin cậy và không có sai trật. Vì vậy, chúng ta cần phải tin và vâng theo lời dạy của Kinh Thánh. Kinh Thánh là nguồn duy nhất của sự mặc khải đặc biệt cho hội thánh ngày nay.
  • Đức Chúa Trời chân thật là cá nhân (personal), nhưng ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ngài là một thần linh vô hình, hoàn toàn tự lập và không bị ràng buộc bởi không gian hoặc thời gian, hoàn toàn thánh thiện và công chính, yêu thương và nhân từ. Trong sự hợp nhất của ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
  • Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất, và tất cả những gì trong đó. Ngài gìn giữ và cai quản chúng phù hợp với ý định đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao (hoàn toàn kiểm soát), nhưng điều này không giảm trách nhiệm của con người.
  • Vì tội lỗi của người đầu tiên, là A-đam, cả nhân loại đều bị hư hoại về bản chất, chết trong tội lỗi và phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định, với giao ước ân điển, rằng tội nhân có thể nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Đức tin nơi Đấng Christ là con đường cứu rỗi duy nhất, trong thời Cựu Ước cũng như Tân Ước.
  • Chúa Con đã mặc lấy bản chất con người trong lòng trinh nữ Ma-ri, để tại nơi ấy, Chúa Giê-su, có được một sự kết hợp về bản chất thần tính và nhân tính. Chúa Giê-su Christ đã sống một cuộc đời vô tội, đã chết trên thập tự, đã mang tội lỗi và nhận lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Những ai tin Ngài sẽ được cứu rỗi (những người Ngài chọn). Ngài đã sống lại từ cõi chết và thăng thiên về trời, nơi Ngài ngự và cai trị nước của Ngài (hội thánh). Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đem dân của Ngài (với thân thể vinh hiển, phục sinh) vào sự sống đời đời, và giao kẻ ác vào hình phạt đời đời.
  • Những người Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự sống, được kéo đến với Đấng Christ qua tác động bên trong của Thánh Linh khi họ nghe phúc âm. Khi họ tin Đấng Christ, Đức Chúa Trời tuyên bố (xưng họ) họ là công bình, tha thứ tội lỗi của họ và chấp nhận họ là người công bình, không phải vì công bình nào của họ, nhưng bằng cách tác động công bình của Đấng Christ cho họ. Họ được nhận làm con cái của Đức Chúa Trời và được Chúa Thánh Linh ngự trị, Ngài thánh hóa, giúp đỡ họ ngày càng ngưng phạm tội và hành động ngay chính. Họ ăn năn tội lỗi (cả trước khi họ tin và sau đó), làm những việc lành như là kết quả của đức tin, và kiên trì đến sự hiệp thông với Đấng Christ, với sự bảo đảm về sự cứu rỗi của họ.
  • Các tín đồ cố gắng vâng giữ luật đạo đức của Đức Chúa Trời, được tóm tắt trong Mười Điều Răn, không phải vâng giữ để được cứu, nhưng vì họ yêu mến Đấng Cứu Rỗi và muốn vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời là Chúa của lương tâm, vì vậy con người không bị bắt buộc phải tin hoặc làm bất cứ điều gì trái với, hoặc ngoài Lời của Đức Chúa Trời trong các vấn đề đức tin hay thờ phượng.
  • Đấng Christ đã thiết lập hội thánh của Ngài, để quy tụ và toàn thiện dân của Ngài, Lời của Ngài, các thánh lễ báp têm (được thực hiện cho con cái của các tín hữu, cũng như của những người tin Chúa) và tiệc thánh (trong đó, thân thể và huyết của Đấng Christ hiện diện thuộc linh cho đức tin của các tín đồ), và việc kỷ luật các thành viên bị vi phạm trong giáo lý hoặc cuộc sống. Cơ đốc nhân nhóm họp vào Chúa Nhật để thờ phượng Đức Chúa Trời với cầu nguyện, nghe Lời Chúa được đọc và giảng, hát thánh ca, và nhận các thánh lễ.