OPC và Niềm tin Cải cách

OPC và Niềm tin Cải cách

Về Giáo Hội Trưởn g Lão – Orthodox Presbyterian Church (OPC)?

Để có một chi tiết rõ về Giáo HộiTrưởng Lão, hãy xem “Hội Thánh Trưởng Lão là gì?” trong: http://www.opc.org/whatis.html. Giáo Hội Trưởng Lão được thành lập với mục đích hướng đến công việc truyền giáo, cả trong và ngoài nước. Phần lớn là kết quả của những nỗ lực xây dựng nhà thờ, Giáo Hội đã phát triển lên khoảng 325 nhà thờ và cơ sở truyền giáo tại 47 tiểu bang, 2 tỉnh tại Canada và Puerto Rico. Giáo Hội được tổ chức ra 17 khu vực, mỗi khu vực được điều hành bởi một giáo khu. Việc mang toàn bộ chân thật của Kinh Thánh đến tận cùng trái đất đã có tầm quan trọng đặc biệt đối với những người Trưởng Lão ngay từ ban đầu. Ngày nay, Giáo Hội có các sứ mệnh trên năm lục địa.

Mục đích của Giáo Hội Trưởng Lão rất đơn giản:

  • Đem lại sự vinh hiển đến Đức Chúa Trời qua các hội thánh và đời sống cá nhân của chúng ta
  • Cho người thế gian biết tin mừng cứu rỗi qua Chúa Giê-su Christ

Đức tin Cải Cách là gì?

Khi chúng ta nói đến đức tin Cải Cách, chúng ta đề cập đến Cơ Đốc Thật vì nó đã được phục hồi trong cuộc Cải Cách Tin Lành vào thế kỷ 16 và 17, dưới sự lãnh đạo của John Calvin (1509–1564). Nhà thờ Presbyterian với tư cách là một nhà thờ được Cải Cách làm theo các điều chính yếu của Cơ Đốc Giáo mà các nhà thờ Cải Cách có cùng một quan điểm với các nhà thờ khác, điển hình như Chúa Ba Ngôi, sự chuộc tội, sự xưng công bình bằng đức tin, sự ra đời đồng trinh của Chúa Giê-su, sự phục sinh trong xác thịt, các phép lạ của Ngài, và Kinh Thánh được hà hơi.

Đức tin của Cải Cách vâng giữ tất cả các Tín Lý Sứ Đồ được nêu trong Kinh Thánh và đã được các hội đồng lớn của nhà thờ xưa xác nhận. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, một số nhánh của giáo hội hữu hình đã giải thích sai các tín lý này. Cách nào giải thích đức tin Cải Cách, và cách nào không? Câu trả lời cho câu hỏi đó chỉ có thể đạt được khi nghiên cứu cẩn thận các tín điều, lời tuyên xưng và giáo lý đã được Cải Cách.

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7: 13-14)

Chính vị thế khiêm tốn của Giáo Hội Trưởng Lão mà đức tin Cải Cách là điều giáo hội vâng theo. Điều này không phải để khẳng định rằng những người khác không theo những lời tuyên xưng của Cải Cách, và họ không phải là Cơ Đốc Nhân. Nó chỉ nói đơn giản rằng, chỉ có một tôn giáo thật và nó được biểu hiện gần nhất trong đức tin Cải Cách. Chính Chúa Giê-su đã nói: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”(Mat 7: 13–14) Không nghi ngờ, một số người nhìn thấy cách này rõ ràng hơn cách khác. Và Chúa Giê-su không nói chỉ những người kiên quyết mới được vào. Nhưng chỉ có một con đường! Hơn nữa, Chúa Giê-su khẳng định rõ rằng, cách cứu rỗi duy nhất này phải được dạy một cách liên tục: “Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mat 28: 18–20).

Việc duy trì liên tục và trung thành toàn bộ nội dung của tôn giáo chân thật là một vấn đề tối quan trọng. Chúng ta không xét một tội nhân cần phải biết bao nhiêu để được cứu. Nhưng không nghi gì về trách nhiệm của hội thánh trong thế gian này: duy trì toàn bộ lời của Đấng Christ trong sự dạy dỗ trung tín và liên tục. Các Nguyên tắc của Cải cách là:

  • • Căn bản trên Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời là đầy đủ và là quy tắc không thể sai lầm duy nhất về những gì chúng ta phải tin và cách chúng ta sống.
  • • Đức Chúa Trời là trọng tâm, không phải con người – “Mục đích chính của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời, và vui hưởng Ngài mãi mãi” (WSC Q1); do đó, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”(1 Cô 10:31).
  • • Giao Ước – Bởi giao ước, chúng ta hiểu rằng “sự tự nguyện hạ mình về phần Đức Chúa Trời” (WCF, VII: 1) qua đó Ngài (Đấng Tạo Hóa) cho phép con người (tạo vật của Ngài) vâng lời, tôn vinh và vui hưởng Ngài.

Để có cái nhìn xa hơn về đức tin Cải Cách và Giáo Hội Trưởng lão, giáo lý, thực hành, hình thức tổ chức và thờ phượng, hãy xem “Đức Tin Cải Cách Là Gì?” Trong “What Is the Reformed Faith?”