Chúng Tôi Là Ai – ROPC

Chúng Tôi Là Ai – ROPC

Chúng tôi là một Hội Thánh cam kết tuân giữ Lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, phục vụ Chúa Phục Sinh và phục vụ lẫn nhau trong quan điểm của Tín Lý Ân điển Tối Thượng trong di sản của Trưởng Lão và Cải Cách.

Hội Thánh Phục Sinh OPC được bắt đầu với một lớp học Kinh Thánh vào năm 1999 do Mục Sư Đặng Ngọc Kim phụ trách. Năm 2000, lớp này bắt đầu thờ phượng và học Kinh Thánh vào Chúa Nhật mỗi tuần tại nhà thờ. Mục Sư Kim quản nhiệm Hội Thánh đến năm 2001. Năm 2002, Mục Sư Lê Vinh tiếp tục quản nhiệm Hội Thánh đến năm 2003. Từ năm 2003 đến năm 2006, Hội Thánh được các mục sư diễn giả trong giáo hội giảng dạy Kinh Thánh và được thông dịch sang tiếng Việt. Năm 2007, trưởng lão giảng dạy Trần Hữu Truyền, phục vụ Hội Thánh cho đến hiện tại.