Khả năng lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo

Kinh Thánh chép, “Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.” (1 Ti-mô-thê 3:1)

Trong Giáo Hội Trưởng Lão và Cải Cách, các trưởng lão và chấp sự lãnh đạo hội thánh. Bản Tuyên Xưng và Giáo Lý Westminster, tiêu chuẩn thứ hai của giáo hội, phản ảnh những gì Kinh Thánh dạy khi nói về các chức vụ của trưởng lão (giảng dạy và quản trị) và chấp sự.

Các trưởng lão giảng dạy được hội thánh kêu gọi, bầu chọn vào mục vụ. Các trưởng lão quản trị và các chấp sự được hội thánh công nhận trong các tiêu chuẩn và đời sống của họ theo Kinh Thánh, và được hội thánh bầu chọn vào các chức vụ tương xứng của họ.

Những người nam được tôn kính là xứng đáng với chức vụ, và phục vụ Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem SáchTổ Chứa của Giáo Hội dưới phầnTiêu Chuẩntrong www.opc.org.