Hội Thánh Phục Sinh (ROPC)

Hội Thánh Phục Sinh (ROPC)

Địa Điểm

Hội Thánh Phục Sinh – Orthodox Presbyterian Church
10101 Cunningham Ave.
Westminster, CA 92683

Thờ phượng – 9:00 AM
Trường Chúa Nhật – 10:30 AM
Học Kinh Thánh – Thứ Tư, 10:00 AM

Liên lạc: Truyen Tran
714-553-9099
Email: [email protected]

Lãnh Đạo

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,
“Chúng ta hãy đi đến nhà Chúa.” Thi Thiên 122:1

I was glad when they said to me,
“Let’s go to the house of the Lord.” Psalm 122:1

Thân mờii qúy vị thờ phượng Chúa với chúng tôi vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 9:00 AM, và Trường Chúa Nhật lúc 10:30 AM