Thờ cúng

Thờ cúng

The Six Principles of Worship of Reform

Mục Sư Glen J. Clary (tóm tắt)
Để có một nội dung đầy đủ, xin xem Six Principles of Reformed Worship at opc.org.

********************************************

Thờ Phượng của Cải Cách được thực hiện bởi một số nguyên tắc trong Kinh Thánh bao gồm những điều sau đây:

Thứnhất,Thờ Phượng của Cải Cách làdựa theo Kinh Thánh. Kinh Thánh là quy tắc của thờ phượng cũng như quy tắc của đức tin. Vì vậy, bất cứ điều gì không được chỉ dẫn trong Kinh Thánh đều bị cấm như là một mệnh lệnh của thờ phượng (xin xem WCF 21: 1; WLC 108, 109; WSC 50, 51). Nguyên tắc này thường được gọi là nguyên tắc quy luật.

Thứ hai, Thờ Phượng của Cải Cách đặt Đức Chúa Trời là trọng tâm. Mục đích của thờ phượng là tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong sự thờ phượng, chúng ta tôn vinh Ngài về danh của Ngài và tạ ơn Ngài về những công trình tạo dựng và cứu chuộc kỳ diệu của Ngài (xin xem Thi thiên 26, 29, 136). Vì đó là mục đích cao nhất, nó không được sử dụng như một phương tiện để đạt mục đích nào khác. Thờ phượng phải đặt Đức Chúa Trời là trọng tâm, không phải con người.

Thứ ba,hờ Phượng Cải của Cách được cung cấp qua cung ứng và trung bảo của Đấng Christ. “Thờ phượng dâng lên Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh; và chỉ một mình Ngài; không cho các thiên sứ, các thánh hoặc bất kỳ một tạo vật nào khác: và, từ khi sa ngã, không có một trung bảo nào ngoài Đấng Christ” (WCF 21: 2). Thờ phượng là “sự một sự hiệp thông theo giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài trong các nghi lễ của Ngài.”

Thứ tư, Thờ Phượng của Cải Cách mang tính chất tâm linh. Thờ phượng là một công việc của Đức Thánh Linh. Nó là kết quả trực tiếp về công việc cải đạo của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chính bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta cầu khẩn Đức Chúa Trời là “Abba, Cha” (Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6) và tuyên xưng “Chúa Giê-su là Chúa” (1 Cô-rinh-tô 12:3). Thờ phượng không bắt nguồn từ con người và không được con người thực hiện bằng sức riêng của mình.

Thứ năm,Thờ Phượng của Cải Cách là một giao ước.Thờ phượng là một hiệp thông theo giao ước với Đức Chúa Trời trong các nghi lễ tập thể của Ngài. “Một thờ phượng tập thể không chỉ đơn giản là một sự tụ họp của các con cái của Đức Chúa Trời, nhưng trước hết, là buổi họp mặt của Đức Chúa Trời Ba Ngôi với dân giao ước của Ngài”. Khi chúng ta nhóm họp lại để thờ phượng, Đức Chúa Trời gặp gỡ chúng ta và liên hệ với chúng ta, và chúng ta với Ngài.

Thứ sáu,Thờ Phượng của cải cách là gây dựng và có trật tự.1 Cô-rinh-tô 14, Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc quản lý trong việc thờ phượng của hội thánh: (1) nguyên tắc gây dựng (câu 26) và (2) nguyên tắc nề nếp (câu 40). Phao-lô chứng minh những nguyên tắc quản lý này điều chỉnh sự thờ phượng của hội thánh bằng cách áp dụng chúng vào các hoạt động khác nhau mà người Cô-rinh-tô đang thực hiện trong hội thánh của họ … Thờ phượng gây dựng thân thể của Đấng Christ và phản ảnh bản chất trật tự của Đức Chúa Trời mà chúng ta phụng sự.

Để suy ngẫm thêm, xin hãy xem phầnReverence or Joy in Worship?